text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

BÜYÜK SLAM LM HAL von Yazir, Elmalili M. Hamdi (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 11.10.2015
 • Verlag: Leon PUBLISHING
eBook (ePUB)
1,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

BÜYÜK SLAM LM HAL

BÜYÜK SLÂM LM HAL lmihaller insanlar n birbirlerine, topluma ve Allah Teâlâ'ya kars olan davran slar n , slâm dininin aç klad g sekilde anlatan kitaplard r. Günlük yasant m z ve ibadetlerimizi düzenleyen temel dinî bilgileri verirler. slâm' n inanç, ibadet ve günlük yasay sa iliskin hükümlerini bilmek her müslüman n görevidir. Müslümanca bir hayat için gerekli olan hukukî esaslar ilmihal kitaplar ile ögrenilegelmistir. Bu kitaplarda belirtilen hukukî kurallar, insanlar n sosyal yasant s na tesir eden dinî ve ahlâkî kurallarla birlikte bir bütünün parças n olusturur. Dolay s yla bu topraklarda yasayan insanlar n zihniyetini, kendini ifade tarz n , dünya görüsünü, k saca dogas n tan mak isteyenler için en önemli kaynaklardan biri de ilmihal kitaplar d r. Ömer Nasuhi Bilmen (v. 1971), ilmî fazileti ve ahlâkî üstünlügü konusunda son dönem âlimlerinin üzerinde ittifak ettikleri bir isimdir. Haz rlam s oldugu Büyük slâm lmihali son elli y lda milyonlarca adet bas lm st r. Okuyucudan gördügü talep, toplumun bu konudaki ihtiyac na cevap verdigi sonucunu dogurur. Eser Ehl-i sünnet inanc na dayan r. F khî hükümler güvenilir kaynaklardan ç kart lm st r. Günlük ihtiyaçlar göz önüne al narak insanlar n kolayca anlayabilecegi sekilde haz rlanm st r. Merhum Ali Fikri Yavuz hocaefendinin metindeki manaya sad k kalarak bugünkü nesillerin daha iyi anlamas n saglayan sadelestirmesi, Büyük slâm lmihali'ne olan talebi art rarak devam ettirmistir. Semerkand yay nc l k olarak bizim izledigimiz yol söyledir: Kitab n sadelestirilmis hali aynen korunmus, pek az yerde cümle düzeltmeleri d s nda dil ve üslubuna kar s lmam st r. Aç klama yap lmas na lüzum görülen yerlerde dipnotlar halinde ve s ra numaras yla aç klama notu konmustur. Aç klamalar n sonunda gerektiginde konuyla ilgili kaynaklara da yer verilmistir. ncelememizde faydaland g m z kaynak eserlerin genis bir listesi de kitab n sonuna eklenmistir. Böylelikle kaynak kitaplar tan mak isteyen gayretli okuyucular m za yard mc olmak düsünülmüstür. Kitab n anlas l r olmas , güzel bir bask yla okuyucular m za sunulmas için gerekli olan bütün teknik imkânlar kullan lm st r. Gayret bizden, basar yüce Allah'tand r.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: none
  Seitenzahl: 1319
  Erscheinungsdatum: 11.10.2015
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9789634281498
  Verlag: Leon PUBLISHING
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen