text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Finansal Krizler ve Etkileri [Aç klamal ve Diyagramlarla] von Özhan, Tarkan (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 13.01.2016
 • Verlag: eKitap Projesi
eBook (ePUB)
3,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Finansal Krizler ve Etkileri

ÖNSÖZ / G R S A merikal lar n 'büyük depresyon' ad n verdikleri 1929 ekonomik bunal m , New-York borsas n n 'Kara Sal ' olarak adland r lan 24 Ekim 1929 günü çökmesiyle baslar ve F. D. Roosevelt'in 'New-Deal' politikalar n n uygulamaya baslad g Mart 1933'e kadar sürdügü kabul edilir. 1928 baslar nda Dow Jones sanayi endeksi ortalamas 191 iken, 9 Eylül 1929'da endeks 382'ye yükselmistir. Böylece sanayi hisse senetleri bir y l içinde %100 deger kazanm st r. 28 Ekimde hisse senetleri %12,8 ve 29 Ekimde %11,7 deger kaybetmislerdir. Endeks degeri 294,3'e düsmüstür. Burjuva ekonomistleri bu durumu 'crash' (y k m, iflas) olarak tan mlarlar. Ancak Amerikan borsas ndaki düsüs devam etmis ve 7 Agustos 1932'de endeks 41'e düsmüstür. Böylece 1929 'Kara Eylül'le baslayan çöküs, iki y l içinde borsan n %90 deger yitirmesine yol açm st r. Böyle bak ld g nda ve sunuldugunda, 1929 ekonomik bunal m , ABD'de New-York borsas n n çöküsüyle ortaya ç kan bir süreç olarak görülmektedir. Bu bir kez kabul edilince, kaç n lmaz olarak 1929 ekonomik bunal m bir 'borsa çöküsü'nün yaratt g bir bunal m olarak tan mlanabilir. Borsa da, hisse senetleri, tahviller, bonolar vs. 'degerlikag tlar n' islem gördügü 'piyasa' olduguna göre, ekonomik bunal m da, bu 'kag tlar n' degerlerinde meydana gelen ani ve büyük düsüslerin yaratt g 'kaos' ortam haline gelmektedir. Gerçekte ise borsada meydana gelen çöküs, bir neden degil, sonuçtur. Bu sonucu olusturan ise, ABD ekonomisinin 1924-1929 dönemindeki yap s ve biriktirdigi olumsuzluklar dizisidir. Bir baska ifadeyle, 1929 ekonomik bunal m , New-York borsas n n ani çöküsüyle görünür hale gelen klasik kapitalist ekonominin bunal m d r. Kapitalizmin irsi hastal g olan ekonomik bunal mlar, sermayenin ve metalar n as r -üretimi bunal m d r. Kapitalizmin azami kâr yasas , kâr oran n n yüksek oldugu alanlara yönelik bir sermaye ak s na yol açar. Bu sermaye ak s , akt g alanda sermayenin ve meta üretiminin artmas na yol açar. Artan üretime uygun bir talep mevcut olmad g kosullarda, metalar n bir bölümü sat lmadan kal r. Böylece yat r lm s olan para-sermaye, meta-sermaye olarak depolarda beklerken, para-sermayenin devri tamamlanamaz. Bu durumda, üretimin devam kredi sisteminin devreye girmesiyle mümkündür. Sürecin uzamas na paralel olarak kredi hacmi sürekli artar ve al nan krediler (kredi-para) sat lmayan metalarda maddelesmis olarak kal r. Yazar Hakk nda [Tarkan Özhan, 1969-] ÖGREN M DURUMU: Trakya üniversitesi Bölüm: Fen Fakultesi Kimyager MESLEG : Borsac , Trader, Portfoy Yönetimi Aktif Çal sma süresi; 25 y l

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: none
  Seitenzahl: 160
  Erscheinungsdatum: 13.01.2016
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9786059285704
  Verlag: eKitap Projesi
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen

  HOFER life eBooks: Die perfekte App zum Lesen von eBooks.

  Hier findest du alle deine eBooks und viele praktische Lesefunktionen.