text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Solar Termik Sistemler Planlama ve Kurulum von Peuser, Felix A. (eBook)

 • Verlag: Solarpraxis
eBook (PDF)
35,00 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Solar Termik Sistemler

Solar Termik Sistemler alan?nda Alman "know-how"?n?n üstünlü?ü tüm dünyaca bilinmektedir. Güne? enerjisi sistemlerinin kurulu?u ve i?letilmesi konular?nda elde edilen uzun süreli deneyimler, yenilikçi geli?meler ve tüm dünyadaki say?s?z referanslar sayesinde kapsaml? bir bilgi havuzu olu?turuldu. ??te bu el kitab? solar termik sistemlerde kazan?lan Alman deneyim hazinesini size ula?t?rmay? amaçlamaktad?r. Sizlere solar sistemlerin yap?lmas?, boyutland?r?lmas? ve montaj? ile ilgili somut ipuçlar? sunmaktad?r. Ayr?ca bütün önemli komponentler ve yap? tarzlar? ile ilgili kalite özellikleri ve karakteristik de?erlere genel bir bak??? da içermektedir. Bu ba?vuru kitab?, Almanya'da son 30 y?l içerisinde bu konu ile ilgili olarak yap?lan say?s?z ara?t?rma ve geli?tirme çal??malar?ndan en iyi ve etkin ipuçlar?n?, bilgileri, çal??ma ?ekillerini ve en önemli teknik kurallar? içermektedir. Bu bilgiler sizler için, Türk uzmanlar taraf?ndan ayr?ca geni?letildi. Kitab?n bu üçüncü bask?s? mühendisler taraf?ndan tamamen prati?e yönelik olarak kolay anla??labilir bir ?ekilde yaz?lm??olup hem uzmanlara hem de konuya ilgi duyan meslekten olmayan ki?ilere yöneliktir. Solar ?s? konusunda pahal?ya mal olabilecek planlama hatalar?n? önlemek için, bu el kitab?n? bir yard?mc? olarak kullan?n?z! Ba?ar?lar dileriz!

Produktinformationen

  Format: PDF
  Kopierschutz: AdobeDRM
  Seitenzahl: 263
  Sprache: Englisch
  ISBN: 9783410200352
  Verlag: Solarpraxis
  Größe: 14719 kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen