text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Divan- Kebir'den Seçmeler1 von Dschalaloddin Rumi (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 04.04.2016
 • Verlag: Publishdrive
eBook (ePUB)
0,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Divan- Kebir'den Seçmeler1

Bu güldestesini, çocuk yasta bana farsca ve arapca ögreten Mevlana'dan Sa'diden,Haf zdan beyitler ezberleten merhum ve magfur babam Y ld zeli müftüsü Mehmet Tevfik Balc 'n n aziz ruhuna ithaf ediyorum. ÖNSÖZ Hazreti Mevlana'n n As klar Dîuam diye adland rd g bu mübarek kitab doksan bir yas nda oldugum halde bastan sonuna kadar gözden geçirerek Hak as klar için haz rlamak gücünü ve ask n bana veren Cenab- Hakka hamd ü se-nalar. Aziz Peygamber Efendimize salatü selamlar, ve Hz. Mevlana'n n bu aciz kula olan himmetinin eksilmemesini niyaz ederim. 'Büyük Dîvan' anlam na gelen Divan- Kebîr Hz. Mevlana'n n heyecanla, gönül coskunluguyla söyledigi ilahî ask siirlerini toplayan kitab n ad d r. Beyit say s alt ciltlik Mesnevî beyitlerinin toplam n n iki mislidir. Çünkü alt ciltlik Mesnevî beyitlerinin toplam yirmibes bin otuz birdir. Halbuki Dîvan- Kebîr'm rubaî beyitlerini de dahil edersek, beyit say s elli.bine yaklasmaktad r. Bu mübarek dîvan Tahran Üniversitesi profesörlerinden Firüzanfer merhum büyük ebadda yedi cilt halinde bast rm st r. Bendeniz pek güvenilir olan bu dîvan esas tutarak, ald g m her gazelin alt na Farsça bilenlerin dogru okumalar için her gazelin veznini yazd g m gibi, gazelin hangi ciltten al nd g n ve numaras n da kaydettim. Not:'Biz bu eseri internete att g m zda bu farsca beyitleri koyma imkan m z olmad sayet görmek isteyen olursa eser Ötüken yay nlar nda 4 çilt olarak 'haz rl yan Sefik Can' bas lm st r. Buradan bakabilirler . Bilindigi gibi dîvan îslamî edebiyat'ta sairlerin yazd klar kendi siirlerini alfabe s ras yla bir araya getirdikleri kitab n ad d r. Dîvanlar sairlerin adlar yla birlikte söylenirdi, mesela Dîüdn- Bakî, Dîuan- Fuzulî, D uan- Haf z diye adland nl r ve her gazelin son beytinde muhakkak sairin ad geçerdi. Bu gelenege uyularak, neden Mevlana'n n siirlerini toplayan dî-vana 'Dîvan- Mevlana', yahut 'Dîvan- Celaleddin' denmemistir de Dîvan- Kebîr, Dîvan- Sems-i Tebrizî denmistir. Elli bine yak n beyti ihtiva eden çok büyük ebadda bir kitap oldugu için Divan- Kebîr denmekle beraber as l onun dîvan na Dîvan- Sems-i Tebrîzî denmistir.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: none
  Seitenzahl: 628
  Erscheinungsdatum: 04.04.2016
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9781365021794
  Verlag: Publishdrive
  Größe: 366 kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen