text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

En Dogrusunu Ancak ALLAH Bilir.. von Yazir, Elmalili M. Hamdi (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 14.04.2016
 • Verlag: Leon PUBLISHING
eBook (ePUB)
0,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

En Dogrusunu Ancak ALLAH Bilir..

Dini Hikayeler Hayattan k sa dini hikayeler en fazla dini hikaye bar nd ran kitap Esegini Kaybeden Köylü ve Cuma Namaz Esegini Kaybeden Köylü ve Cuma Namaz Adam n biri bir gün esegine bugday yükleyerek degirmene var r. Esegin s rt ndaki bugday çuvallar n indirir indirmez esek kaçar ve kaybolur. Adam esegin pesine düserek aramaya koyulsa Cuma namaz n kaç racakt r. Tam bu s k s k anda adam n tarla komsusu ç kagelir ve der ki, 'Bugün sulama s ras senindir; hemen git; nöbetini kullanarak toprag na su ver. S ran kaç r rsan bir daha nöbet sana gelinceye kadar tarlan sulayamazs n.' Adam, Cuma namaz n kaç rmamak için kaybolmus esegini aramaktan vaz geçmisken bu defa da bas na tarla sulama derdi ç kar. Dünyal k geçim bak m ndan islerin her ikisi de biri birinden mühimdir. Esegin pesine düsmezse hayvancag z tamamen kaybolabilir; ya da canavarlar n birine yem olur. Halbuki köylü eseksiz geçinemez. Öteye beriye yüklerini kim tas yacak ve neyin s rt na binerek yolculuga ç kacak? Tarla, zaman nda ve düzgün aral klarla sulanmad g taktirde o y lki ekinler ya noksan olur. Ya da hiç olmaz. Bu da bir köylü için bütün ev halk n n o y l açl kla kars kars ya kalmas demektir. Ayr ca bugday çuvallar da degirmende kalmaktad r. Adam n s ras n bekleyip ekini ögütmesi ve onu evine götürmesi laz md r ki kar s ögle yemegine ekmek pisirebilsin. Adam islerin hangisine kosay m diye düsünüp dururken Cuma namaz n n vakti gelip çatar. Hemen hat r na varl klar n biricik sahibi Allah' n kesin emri gelir. 'Cuma ezan okundugu zaman, dünyal k islerinizi b rakarak Allah'a ibadet etmeye kosunuz. Cumadan ç kt ktan sonra islerinize dag larak helal yollardan geçiminizin pesine düsünüz.' Adam söyle düsünür: 'Az sonra yüce Allah' n kesin emri beni ibadet yerine çag racakt r. Su anda kafam yoran dünyal k nimetlerle birlikte daha nice nimeti bana veren O degil midir? Üstün ve ortaks z bir gücün sahibi olarak, O verdigi nimetleri istedigi anda geri al p kulu çaresizlik içinde ç r l ç plak b rakacag gibi elden kaçar gibi olan nimetleri tekrar kulunun eline ve emrine veremez mi? O halde tamam, hersey ne olursa olsun; ben Cuma namaz na gidiyorum.' Bu kesin karardan sonra sayd g m z bütün s k s k islerini yüzüstü b rakarak camiye kosar. Dünya islerinin kafa yoran düsüncelerinden s yr larak Allah' n evine gider. Hatibin okudugu hutbeyi can kulag yla dinlerken, hafta içinde yapt g günahlar bir bir akl ndan geçirir; daha önceki Cuma namaz ndan ç karken art k günah islemiyecegine gönülden söz verdigi halde sözünü tutam yarak yapt g dine ayk r hareketlerden ötürü yüreginde derin bir pismanl k duyar. Esirgeyen ve bag slayan Allah'dan, her ad m n O'nun emrine uygun sekilde atamad g için samimi bir utanç duyar. Pismanl k ve utanc n n manevi gözyaslar ile gönlünü karartan günah paslar silinir. Kalbinin bir hafta önceki o tatl rahatl ga ve Allah (c.c.) huzurunda teslim olmusluga tekrar büründügünü hisseder ve sevinir. Fakat bu sevincin yan nda 'Ya ibadetlerimi yüce Allah (c.c.) kabul etmezse; ya fark nda olmadan ag r sekilde Allah' gücendirecek bir günah isliyor ve Allah' n yayg n esirgeciligini kendimden uzaklast r yorsam' diye içinde bir korku ve endisenin k p rdad g duyar. Sonra akl nda gelir ki iyi bir mü'min zaten her an Allah' n rahmetine güvenecek hem de O'nun korkusunu hiçbir an gönlünden ç karm yacak, bu iki duyguyu ayn anda tas yarak kendini yolun dogrusu üzerinde tutacakt r. O halde bu korkulu ve ayn zamanda ümitli hali temiz bir mü'minin özlenen halidir. Saglam bir mü'mine yak s r duygu ve düsünceler tas d g na ayr ca sevinir. Allah' n öz evinde O'na bagl l klar n en samimisini sunarak Cuma namaz n k ld ktan ve ar nm s bir gönülle ibadet evinden ç kt ktan sonra adam, evine var r.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: none
  Seitenzahl: 677
  Erscheinungsdatum: 14.04.2016
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9781365047220
  Verlag: Leon PUBLISHING
  Größe: 1066kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen