text.skipToContent text.skipToNavigation
background-image

Kur'an- Kerim Meali von Yazir, Elmalili M. Hamdi (eBook)

 • Erscheinungsdatum: 04.04.2016
 • Verlag: Publishdrive
eBook (ePUB)
0,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Online verfügbar

Kur'an- Kerim Meali

Muhammed Hamdi Yaz r taraf ndan haz rlanan orjinal Elmal l Hamdi Yaz r Meali. Elmal l M. Hamdi Yaz r, Hicri 1294 Miladi 1877 y l nda Antalya'n n Elmal l kazas nda dogdu. Babas Numan Efendi, aslen Burdur'un Gölhisar kazas Yaz r köyü halk ndand r. Numan Efendi, küçük yasta Yaz r köyünden ç k p Elmal 'ya gelmis, orada okumus ve 'Ser'iye Mahkemesi' baskâtibi olmustur. Hamdi Efendi'nin annesi, Elmal âlimlerinden Mehmet Efendi'nin k z Fatma Han m'd r. lkokulu ve bugünkü ortaokula denk say lan Rüsdiye'yi Elmal 'da bitiren Hamdi Efendi, 1892 y l nda, day s hoca Mustafa Sar lar ile birlikte stanbul'a gelmis ve devrinin âlimlerinden Kayserili Mahmud Hamdi Efendi'den ders alm st r. stanbul'daki diger tan nm s hocalar n da derslerine devam ettikten sonra, 1906 y l nda 'Bayezit dersiâm ' olarak icâzet alm st r. Ayn y l yap lan seçimlerde Antalya Mebusu olmus ve II. Mesrutiyet'in bu ilk meclisinde, özellikle 1876 'Kanun-i Esâsi'sinin degistirilmesinde önemli rol oynam st r. 1909 y l nda Mülkiye Mektebi'nde Ahkâm- Evkâf ve Arâzî dersleri okutmus ve yine ayn y llarda Mekteb-i Kuzâtta 'F k h' dersleri vermistir. Daha sonra Darü'l-Hikmeti'l- slâmiye (Seyhü'l- slâml ga bagl Yüksek Müsavere Heyeti) üyeligine ve bir müddet sonra da baskanl g na tayin edilmistir. I. Dünya Savas 'ndan sonra Evkaf Naz rl g 'nda bulunmus ve bu s rada Âyan Meclisi üyesi olmustur. Cumhuriyetin ilân s ras nda Mütehass sîn medresesinde mant k müderrisi idi. Medreseler kald r l nca evinde inzivaya çekilmis, ilmî tetkik ve arast rmalar na devam etmistir. Yirmi y l kadar devam eden bu uzlet (yaln zl k) devresi, 'Hak Dini Kur'an Dili' ad ndaki Türkçe tefsiri haz rlamas na imkân vermistir. Tefsire baslamadan önce M s rl Prens Abbas Halim Pasa'n n tesviki ile 'Büyük slâm Hukuku Kâmusu' ile mesgul bulunuyordu. Bu eserle birkaç y l mesgul olduktan sonra yar m b rakm s ve tefsiri yazmaya baslam st r. Âyan üyeliginin son y llar nda Frans zca'dan tercümeye baslad g bir felsefe tarihi kitab n tamamlayarak ilave ettigi önemli bir dibace (önsöz) ve diger hasiyelerle birlikte 'Metalib ve Mezahib' ad yla bast rm st r. Hamdi Efendi, ayr ca devrinin güzel sanatlar ndan olan hat ve mûsikî ile de ilgilenmistir. Özellikle 'Nesih' ve 'Sülüs' yaz larda iyi bir hattat idi. Ayn zamanda hâf z oldugu için alaturka mûsikînin çesitli makamlar yla ciddi bir sekilde mesgul olmustur. Hamdi Efendi, 27 May s 1942'de stanbul Erenköy'de vefat etmistir.

Produktinformationen

  Format: ePUB
  Kopierschutz: none
  Seitenzahl: 915
  Erscheinungsdatum: 04.04.2016
  Sprache: Türkisch
  ISBN: 9781365021749
  Verlag: Publishdrive
  Größe: 482kBytes
Weiterlesen weniger lesen

Kundenbewertungen